Werken voor Derden

Zo gauw werken voor derden wordt overwogen, moeten de activiteiten plaatsvinden binnen het kader van de 'Regeling Werken voor Derden'.

Wat valt onder Werken voor Derden

Onder Werken voor Derden vallen alle bedrijfsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van de universiteit worden verricht en waarvoor externe baten worden ontvangen. Vaak zal het daarbij gaan om middelen, die worden ontvangen van financiers zoals NWO (2e geldstroom) en om inkomsten van bedrijven, non-profit instellingen en overheden zoals de EU en ministeries (3e geldstroom).
De middelen die vanuit het ministerie van OCW worden ontvangen in de vorm van universitaire bijdragen of doelsubsidies (1e geldstroom) vallen niet onder de reikwijdte van de Regeling Werken voor Derden.

Regeling Werken voor derden

De ‘Regeling Werken voor Derden’ toont de kaders waarbinnen de dienstverlening van de Universiteit Leiden voor en met derden plaatsvindt. Deze kaders worden gevormd door:

  • een gedegen organisatorische en juridische borging;
  • een verantwoord economisch niveau;
  • een adequaat management van risico’s;
  • bescherming van intellectueel eigendom;
  • wetenschappelijke integriteit.


De regeling beschrijft de wijze waarop de verwerving van middelen bij derden moet plaatsvinden en gaat in op de verschillende fasen die bij werken voor derden doorlopen moeten worden om van een eerste voornemen te komen tot een ondertekend contract of overeenkomst.

De regeling is bindend voor alle medewerkers van de universiteit. Hiertoe behoren ook werknemers en personen aan wie de status van gastmedewerker is verleend, ingehuurd personeel alsmede studenten die werkzaamheden verrichten binnen de Universiteit Leiden. Deze regeling laat uiteraard onverlet dat relevante wetgeving en regelgeving (milieu, arbo etc.) altijd dient te worden nageleefd.
Behalve voor onderzoeksactiviteiten geldt de regeling ook voor werken voor derden op overige terreinen zoals onderwijs, maatschappelijke dienstverlening etc..

Voor de opstelling van een projectvoorstel, de projectbegroting en de uiteindelijke overeenkomst gelden de nodige voorschriften en zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onderzoekers, projectleiders, bestuurders en ondersteunende diensten vastgelegd. Omdat, afhankelijk van de aard van de afspraken en werkzaamheden, mogelijk voorafgaande goedkeuring van Juridische Zaken of LURIS is vereist, moeten deze eenheden in een vroeg stadium worden betrokken bij de voorgenomen activiteit.

De Regeling Werken voor Derden bevat regelgeving rondom wetenschappelijke integriteit en staat uitgebreid stil bij de wijze waarop omgegaan moet worden met intellectueel eigendom en de rol die LURIS – research funding support daarbij heeft. Tenslotte geeft de regeling regels voor het financieel-administratief beheer tijdens de uitvoering van een project. In de Richtlijn Projectbeheer worden de regels met betrekking tot projectbeheer nader uitgewerkt; voor nadere informatie over de Richtlijn Projectbeheer kunt u terecht bij de controller van uw eenheid.

Integrale kostprijs en tarieven

De vergoeding die de universiteit voor een opdracht dient te ontvangen, wordt gebaseerd op de berekening van de integrale kosten van het project, vermeerderd met een opslag. De Regeling  Werken voor Derden geeft het kader waarbinnen deze berekening van de kosten moet plaatsvinden.

Lees meer over Integrale kostprijs en tarieven

Projectbeheer

Vanaf het begin van de voorbereiding van een project(aanvraag) tot en met de eindafrekening van het project, spelen financieel-administratieve aspecten een belangrijke rol in het beheer van de projecten voor en met derden.

Lees meer over Projectbeheer

Btw

Over het algemeen geldt dat de universiteit geen btw verschuldigd is over de verstrekking van onderwijs. Werk voor en met derden zal echter vaak buiten deze vrijstelling vallen, zodat in de prijsstelling rekening gehouden moet worden met de af te dragen btw.

Lees meer over Btw

Subsidies / External Funding

De Regeling Werken voor Derden is gericht op activiteiten die gefinancierd worden door 2e of 3e geldstroom. De mogelijke variaties wat betreft aard en omvang van deze inkomsten zijn erg groot en de voorwaarden waaronder de bijdragen worden verstrekt wisselen sterk. Op LURIS – research funding support wordt u een overzicht gegeven van de verschillende nationale en internationale mogelijkheden voor werving van subsidies, bijdragen, fellowships, etc. Ook kan contact opgenomen worden met LURIS voor verdere informatie of ondersteuning.

Laatst Gewijzigd: 23-11-2015