Beleid en regelgeving

Onderwijsprofiel Universiteit Leiden

Het instellingplan 2015-2020 ‘Excelleren in vrijheid’ van de Universiteit Leiden formuleert een aantal strategische doelstellingen en ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke verantwoordelijkheid en academisch ondernemerschap.


Onderwijs en Examenregeling en onderwijsreglement Honours Academy

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. In de OER-en wordt onder meer doel en inhoud van de opleiding, geldigheidsduur tentamens, wijze van tentaminering, geldigheidsduur tentamens, herkansingen, toelatingseisen, BSA en studiebegeleiding vastgelegd. Deze regeling wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. De eStudiegids is juridisch gezien een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling.


Examencommissie

Elke opleiding heeft een examencommissie. Sommige opleidingen delen de examencommissie met een aantal andere opleidingen.


Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht.


Rapport studiesucces

Rapport van de task force Studiesucces. Het bevorderen van studiesucces is één van de prioriteiten in ‘Inspiratie en Groei, instellingsplan 2010-2014’ van de Universiteit Leiden.


Leids register

Het Leids Universitair Register Opleidingen bestaat uit twee onderdelen: het kaderdocument en het register.


Onderwijs in cijfers

In Onderwijs in cijfers worden cijfers over inschrijvingen en examens in een analytische context geplaatst. Daarnaast is de rapportage een naslagwerk voor medewerkers die cijfermatige informatie nodig hebben voor eigen rapporten.


Academische Zaken

De directie Academische Zaken (AZ), onderdeel van het Bestuursbureau, is verantwoordelijk voor de strategievorming en beleidsadvisering ten behoeve van het College van Bestuur. Dit betreft zaken, in brede zin, als onderwijs, onderzoek, internationalisering, samenwerking en regelgeving.