Aanvraag nieuwe opleiding

Vooraanmelding

Het aanvragen van een nieuwe opleiding is veel werk. Voor de diverse stappen moeten dossiers worden samengesteld die de noodzakelijke gegevens en informatie bevatten. Dit luistert nauw. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium uw voornemens te bespreken met de directie Academische Zaken om de mogelijkheden en kansen te verkennen. Daarnaast kan Academische Zaken, aanwijzingen geven en hulp bieden bij de samenstelling van de diverse dossiers. U kunt zich daarvoor wenden tot mw.drs. M. Visch, telefoon 071 527 3024.

Het is lastig te zeggen hoeveel doorlooptijd het aanvraagtraject van een nieuwe opleiding in beslag neemt. Dit hangt onder meer af van het aantal en de aard van de vragen van de diverse instanties. In het algemeen moet u rekenen op één tot anderhalf jaar tussen het moment van indienen van het dossier bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en de start van de nieuwe opleiding.

Procedure

  1. Allereerst moeten de voornemens binnen de faculteit worden besproken, waarbij de initiatiefnemers zich moeten verzekeren van de steun van het faculteitsbestuur voor de plannen.
  2. Het faculteitsbestuur bespreekt het voorstel met het College van Bestuur. Daarbij komt aan de orde of de opleiding past in het profiel van de Universiteit Leiden, hoeveel belangstelling van studentenzijde wordt verwacht, welke kosten met de opleiding zijn gemoeid e.d. Een belangrijke vraag is ook de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden van de nieuwe opleiding.
  3. Als ook het College van Bestuur de plannen steunt, dan worden die ter instemming voorgelegd aan de minister van OCW met het oog op de beoordeling van een doelmatige taakverdeling tussen de instellingen. Het daarvoor noodzakelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) aan de hand van een door u voorbereid dossier. De procedure is beschreven in de Beleidsregel Doelmatigheid Hoger Onderwijs.
  4. Na verkregen toestemming van de minister wordt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) gevraagd een Toets Nieuwe Opleiding uit te voeren, waarbij wordt nagegaan of de opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De toets omvat onder meer een locatiebezoek waarbij een panel van deskundigen gesprekken voert met het faculteitsbestuur, de opleidingsdirectie, de docenten en eventueel studenten. Ook voor dit onderzoek moet een dossier worden ingediend.
  5. Als het besluit van de NVAO positief is, dan wordt de opleiding ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
  6. Daarna kan een begin worden gemaakt met de werving en inschrijving van studenten voor de nieuwe opleiding en kan deze van start gaan.
  7. Bij de jaarlijkse vaststelling van het Leids Register Opleidingen wordt instemming gevraagd van de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht.

Laatst Gewijzigd: 04-05-2015