Wijzigen naam opleiding

Wijzigingen van de naam van een opleiding moeten door het College van Bestuur worden ingediend bij de NVAO.

Voordat wijzigingen kunnen worden ingediend moeten deze zijn afgestemd met instellingen die eenzelfde of gelijkende opleidingsnamen hanteren. Ook wijzen wij erop dat het beleid van OCW erop is gericht om het aantal opleidingslabels beperkt te houden en dat OCW het liefst vergelijkbare opleidingen onderbrengt onder één label.

Bij de beoordeling van een verzoek om naamswijziging gaat de NVAO na of, tegelijk met de naam, ook de inhoud van de opleiding zodanig wijzigt dat er feitelijk sprake is van een nieuwe opleiding. Indien de NVAO oordeelt dat sprake is van een nieuwe opleiding, moet hiervoor een Toets Nieuwe Opleiding aanvraag worden ingediend. 

In het verzoek tot naamswijziging moet worden gemotiveerd waarom wordt gekozen voor een nieuwe naam en of deze nieuwe naam past bij de inhoud van de opleiding. Wanneer de nieuwe naam een gevolg is van een wijziging van het programma dient toegelicht te worden dat er geen sprake is van een nieuwe opleiding.

Wanneer de inhoud van de opleiding niet of marginaal wordt aangepast en de voorgestelde naam volledig aansluit bij hetgeen gebruikelijk is in de sector of visitatiegroep schakelt de NVAO geen (externe) deskundigen in en neemt zij een beslissing op basis van het aanvraagdossier en deskresearch. Bij de beoordeling van een aanvraag waarbij wel sprake is van een wijziging van de naam als gevolg van een meer dan marginale wijziging in het programma schakelt de NVAO (een) (externe) deskundige(n) in.

Wanneer de NVAO akkoord gaat met de voorgestelde naamswijziging, wordt de nieuwe naam geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en in het Leids Universitair Register Opleidingen.

Contact

Voor nadere informatie en advies kunt u zich wenden tot de Directie Academische Zaken, mw.drs. M. Visch, telefoon 071 527 3024.

Laatst Gewijzigd: 04-05-2015