Academische Zaken

De directie Academische Zaken (AZ), onderdeel van het Bestuursbureau, is verantwoordelijk voor de strategievorming en beleidsadvisering ten behoeve van het College van Bestuur. Dit betreft zaken, in brede zin, als onderwijs, onderzoek, internationalisering, samenwerking en regelgeving.

Richting de faculteiten heeft Academische Zaken een informerende en adviserende taak en zij draagt zorg voor afstemming over voornoemde beleidsterreinen, onder meer in het kader van bestuursafspraken.


Taken op het gebied van onderzoek

 • Advisering ontwikkelingen onderzoeksprofileringsgebieden
 • Kwaliteitszorg onderzoek: ondersteuning visitatieprocessen, landelijke afstemming
 • Advisering ontwikkelingen graduate schools
 • Ontwikkeling promovendibeleid
 • Verwerven subsidies: in samenwerking met LURIS bevorderen toekenning subsidies bijv. van NWO en EU
 • Innovatie & valorisatie: in samenwerking met LURIS bevorderen kennisbenutting, kennisoverdracht en kennisintensieve bedrijvigheid

Taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en bestuur

 • Advisering over strategische zaken
 • Opstellen instellingsplan
 • Voorbereiding bestuursoverleggen: CvB – faculteiten, samenwerkingsverband LDE (Leiden/ TUD/ EUR), VSNU, OCW, Gemeente en regio Leiden, LERU (League of European Research Universities) etc.
 • Hoogleraren: benoemings- en aanstellingsbeleid
 • Wetenschappelijke integriteit: ontwikkelen beleid, opstellen procedures, advisering uitvoering
 • Volgen ontwikkelingen wetgeving en afstemming besluiten en regelgeving met faculteiten en centrale diensten

Lees meer

Academische Zaken

Laatst Gewijzigd: 22-04-2015