Herplaatsing

Wat zijn de rechten en plichten van een herplaatsingskandidaat? En wat is een herplaatsingsonderzoek?

Het kan voorkomen dat u uw huidige functie niet langer kunt (blijven) uitoefenen, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid of door een reorganisatie. Er volgt dan een onderzoek of herplaatsing in een andere passende functie mogelijk is. In onderstaande tekst wordt antwoord gegeven op een aantal vragen: wat zijn de rechten en plichten van een herplaatsingskandidaat, wat is een herplaatsingsonderzoek.

Wie is herplaatsingskandidaat

U bent herplaatsingskandidaat als u met ontslag wordt bedreigd om een van de volgende redenen:   

  • Opheffing van uw functie of overtolligheid.
  • Onbekwaamheid of ongeschiktheid, tenzij door uw eigen schuld of toedoen.
  • Een andere dan de bovengenoemde redenen, tenzij sprake is van eigen schuld of toedoen.

Ook kunt u herplaatsingskandidaat worden als gevolg van een (langdurige) ziekteperiode, waarna terugkeer in uw eigen functie niet mogelijk is. In dat geval gelden aparte bepalingen (zie paragraaf 3 van de regeling). De belangrijkste daarvan is dat, nadat het eerste ziektejaar is verstreken, herplaatsing ook mogelijk is in een functie met gangbare arbeid.

Voorrangspositie

Als herplaatsingskandidaat heeft u voorrang bij de vervulling van vacatures en ontvangt u wekelijks het vacaturebulletin met de meest recente vacatures. Deze vacatures zijn een aantal dagen uitsluitend kenbaar voor herplaatsingskandidaten.

Herplaatsingsonderzoek

Het herplaatsingsonderzoek is de periode waarin gezocht wordt naar een passende functie voor u. De standaardduur van het onderzoek is tussen de 3 en 6 maanden, afhankelijk van de duur van uw dienstverband.

Als u herplaatsingskandidaat bent geworden als gevolg van een reorganisatie bedraagt de onderzoekstermijn 10 maanden.

Een herplaatsingsonderzoek dat plaatsvindt wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid duurt tot de herplaatsing dan wel het ontslag. Bij het herplaatsingsonderzoek wordt gezocht naar een functie met passende arbeid of, nadat het eerste ziektejaar is vestreken , naar een functie met gangbare arbeid.

Uw status na het onderzoek
Zolang u in dienst bent behoudt u de status van herplaatsingskandidaat, ook na de afronding van het herplaatsingsonderzoek. U blijft het wekelijkse vacaturebulletin ontvangen en behoudt uw voorrangspositie bij de vervulling van vacatures tot de datum van uw ontslag.

Passende functie

Een functie is passend als: 

  • U beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de functie òf als u in staat wordt geacht de benodigde kennis en kunde binnen een jaar op het gewenste niveau te brengen.
  • U naar het oordeel van de werkgever binnen 12 maanden om-, her- of bijgeschoold kunt worden zodat u wel beschikt over de kennis en de kunde die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de functie.
  • De waardering van de functie niet meer dan twee salarisschalen lager is dan salarisschaal van de meest recente functie.
  • De functie structureel deel uitmaakt van de formatie.
  • De functie redelijkerwijs aan u kan worden opgedragen, gelet op uw persoonlijkheid, uw omstandigheden en de voor u bestaande vooruitzichten.
 
Als er twijfel is over de passendheid van de functie, kan besloten worden tot een proefplaatsing voor maximaal 12 maanden.

Contact

De herplaatsing wordt gecoördineerd door de herplaatsingscoördinator. Als u vragen heeft over herplaatsing, kunt u een e-mail sturen naar: herplaatsing@bb.leidenuniv.nl.

Regeling

Herplaatsingsregeling Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 03-03-2014