Onderwijsconferentie 2016: Van student naar academicus

De Leiden Teachers’ Academy organiseerde op 7 november 2016 het symposium Van student naar academicus. Teaching an Academic State of Mind.

Lezing en workshops

De opkomst was met plm. 180 deelnemers groot

De opkomst was met plm. 180 deelnemers groot

De academische vorming van studenten stond centraal op dit symposium. Na de introductie door vicerector Hester Bijl, startte het met een lezing van professor Henk Procee over Academische Vorming. In de middag deden de deelnemers in workshops inspiratie op over onderwijs in wetenschappelijk denken en handelen. Praktijk en discussie stonden centraal.


Veel energie in Leiden

Vicerector Hester Bijl

Vicerector Hester Bijl

De nieuwe vicerector Hester Bijl beleefde op het congres haar eerste publieke optreden. Bijl, afkomstig van de TU Delft, zei op de vijfde dag van haar aanstelling tegen de 180 congresdeelnemers dat ze in Leiden een enorme energie voelt om het onderwijs te vernieuwen. Haar voorgangster Simone Buitendijk heeft  op onderwijsgebied heel veel in gang gezet, waaronder de Leiden Teachers’ Academy (LTA). Een van de dingen die Bijl zich heeft voorgenomen is die initiatieven te steunen, waar mogelijk te versterken en met elkaar en met de organisatie te verbinden


Keynotelezing Henk Procee: Intellectuele passies: academische vorming voor kenners

Henk Procee

Henk Procee

Henk Procee, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot academische vorming (Universiteit Twente), opende de bijeenkomst met een prikkelende lezing over de kernwaarden van academische vorming. Bij academische vorming dient niet kennisoverdracht maar het ontwikkelen van de student als kenner centraal te staan. Dit uitgangspunt levert nieuwe interessante vragen en gezichtspunten op voor de inrichting van academische vorming.

De powerpointpresentatie van Henk Procee


Academische vorming

Na het plenaire gedeelte van de conferentie werd in een groot aantal workshops gedisscusieerd over academische vorming in de praktijk van het onderwijs. Doel van de workshops was om de deelnemer hands on informatie te geven zodat zij met nieuwe kennis en in de workshop geïdentificeerde best practices hun onderwijs konden verbeteren. Elke workshop was praktijkgericht en interactief. De workshops werden gegeven door medewerkers van de Universiteit Leiden die ruime ervaring hadden met het thema.

De workshops werden georganiseerd rond twee hoofdthema’s:

  • specifieke deelvaardigheden van academische vorming (presentatie/schrijfvaardigheid etc.) en

  • academische vorming in een breder perspectief (leerlijnen over de opleiding als geheel, verhouding tot beroepsvaardigheden)

Bekijk hier de foto-impressie van de conferentie

De workshops leidden tot levendige discussies

De workshops leidden tot levendige discussies

De workshops

1.  Academisch schrijven in het curriculum: disciplinair onderwijs door wetenschappers of vakoverstijgend vaardigheidsonderwijs door taalspecialisten o.l.v. Nadira Saab & Joanne Mol

In deze workshop worden de mogelijkheden van het aanbieden van academisch schrijven besproken en ervaringen gedeeld. Middels discussie wordt gezocht naar best practices. Vragen die aan de orde komen, zijn: hoe kan een leerlijn op effectieve wijze geïmplementeerd worden? Leren we academisch schrijven aan vanuit de discipline of door experts?

Powerpointpresentatie Academisch Schrijven in het curriculum
2. Discussions in the classroom by Ethan Mark & Harmen Jousma (Engelstalig) 

The ability to properly discuss and challenge hypotheses is an important academic competence. How can we make these discussions most effective, including the use of online resources? And how can students be involved in the creative process of designing, leading and participating in effective discussions? In this workshop we will look at ways in which this might be done and provide you with some hands-on experience. Download de presentatie hier.

3. Meer uit samenwerken o.l.v. Kim Beerden & Dennis van Leeuwen

Samenwerken is een academische vaardigheid die van groot belang is op de arbeidsmarkt en bovendien een eindterm van veel opleidingen. Toch vinden docenten en studenten het vaak moeilijk samenwerking op een expliciete manier in het onderwijs te integreren. Hoe kunnen we onze studenten tot samenwerken stimuleren? Welke praktische manieren zijn er?

4. Onderzoeksvragen: de basis van wetenschappelijk onderzoek o.l.v. Helen Westgeest & Anita van Dissel

Het formuleren van goede onderzoeksvragen raakt aan de kern van het wetenschappelijk onderzoek. In het onderwijs beoordelen we onderzoeksvragen in papers en scripties, maar hoe kunnen studenten oefenen met en zich verbeteren in het formuleren van goede onderzoeksvragen? Welke oefeningen ondersteunen het onderwijs zonder docenten te belasten?
Download de presentatie hier.

5. Teaching scientific integrity by Ton Raap

The goal of this workshop is to discuss teaching practices that aim to raise awareness of research integrity and its liability to intended and unintended breaches. The following subjects will be addressed: the student’s or researcher’s own moral compass, the codes of scientific conduct and accompanying guidelines, the three main infringement of research integrity, questionable research practices, cultural influences, how to deal with (suspicion of) research misconduct and workgroup discussions on dilemmas ensuing from (suspicion of) scientific misconduct using model cases and cases from the student or researcher him or herself.

6. Presenteren: een vorm van persoonlijke effectiviteit? o.l.v. Armin Cuyvers & Sylvia Vink

Nieuwe kennis genereren is een belangrijk aspect van academische vorming. Maar hoe zorgen we ervoor dat studenten die kennis ook kunnen uitdragen? Wat zijn goede onderwijsactiviteiten om dit onder de knie te krijgen? Is het effectief om presentatievaardigheden als onderdeel van ieder vak te oefenen of werkt een aparte leerlijn onder leiding van (praktijk)professionals zoals presentatietrainers toch beter? En wat is ‘presenteren’ eigenlijk? Is er een didactische lijn aan te brengen in presentatievaardigheden? Met best practices laten we verschillen zien.
Presenteren is niet alleen een belangrijke vaardigheid voor iedere academicus. Het is ook een onderwijsinstrument om vakkennis te verwerven. In de workshop oefenen we met presenteren om te leren, individueel en in een groep.

7. Toetsen Academische vorming o.l.v. Mirjam Houtlosser, Nelleke Gruis & Adriaan Norbart

Hoe toetsen we de ontwikkeling van student tot academicus? Toch niet alleen door vaardigheden te toetsen? We onderzoeken in de workshop welke waarden we willen zien bij de startende academicus en hoe we de ontwikkeling van studenten op weg daarnaartoe kunnen volgen en toetsen.  We tonen ook onze (best?) practice.

De resultaten werd op grote vellen geschreven

De resultaten werd op grote vellen geschreven

1. Academische vorming versus transferable skills o.l.v. Joanne Mol & Chris de Kruif

Een belangrijk thema voor universiteiten is momenteel “employability”: studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn verschillende opties denkbaar.  Er kan gekozen worden voor een directe benadering, als het beroepsperspectief duidelijk is. Bij veel opleidingen blijken alumni echter in algemene academische functies terecht te komen, waardoor de vaardigheden niet direct aan de discipline kan worden gerelateerd. Leiden we op tot specialisten of tot generalisten? Hoe verhoudt dit zich tot transferable skils? Welke mogelijkheden zijn er binnen een academisch programma om beide vormen van arbeidsmarktvoorbereiding optimaal te accomoderen? We stellen een aantal “best practices” voor en gaan graag in discussie.

2. Leerlijnen academische vorming: systematische opbouw en onderzoekend leren o.l.v. Helen Westgeest en John O’Sullivan

Hoe bereiken we een systematische opbouw in de leerlijnen van academische vorming vanaf de kennismaking met basale academische vaardigheden in het Ba1-curriculum naar het BA-eindwerkstuk en vervolgens naar de MA-scriptie? Hoe kan ‘onderzoekend leren’ (speerpunt in de nieuwe onderwijsvisie) via leerlijnen worden bevorderd? Wat zijn dan de gevolgen voor de leerlijnen in kennisverwerving? Download de presentatie hier.

3. Critical self-reflections by Rebekah Tromble & Ann Wilson

This workshop will explore ways to develop and engage students in critical self-reflection activities. Such activities can be employed not just to improve students’ understanding of the theories, concepts and ideas they encounter in the classroom, but most importantly, they can strengthen students’ insights into their learning processes.

4. Interdisciplinary, citizenship and educating the ‘whole people’: Putting your conclusion in the classroom OR ‘Teaching fort he Zombie apocalypse’ by Brandon Zicha.

Most students won’t become academics, but benefit from a critical academic state of mind. But, how can we help these students to develop the habits necessary to move across domains. Doing so takes practice and setting up appropriate learning environments. That starts with modelling behavior and looking for interdisciplinary links in our own work. In this workshop we review strategies for developing frameworks for thinking about, teaching and designing classes that encourage students to first integrate and then expand their thinking into other disciplinary relevant domains relevant to all of our daily lives.

5. Docentprofessionalisering: hoe kun je je onderwijsrepertoire voor onderzoekend leren stapsgewijs uitbreiden? Een praktisch instrument en een inspirerende aanpak o.l.v. Fred Janssen

Hoe brengt u onderzoekend leren in de praktijk? Komt de theorie voor of na het onderzoek? Hoeveel hulp biedt u aan bij de verschillende onderdelen van het onderzoek? In de workshop wordt een instrument geïntroduceerd waarmee u zowel de bestaande als de door u gewenste situatie voor deze en andere dimensies kunt vaststellen. Download de presentatie hier.

6. Een academische houding: wat is het & wat kan je ermee? O.l.v. Harmen Jousma & Friedo Dekker

Wat past een academicus, wat past hem niet? Hoe onderscheidt de houding van academicus zich van die van iemand die geen universitaire opleiding heeft voltooid? Kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat het bijdraagt aan de vorming van een academische houding?

7. Evaluatie Academische vaardigheden o.l.v. Jop Groeneweg & Esther van Leeuwen

Hoe kunnen docenten meten in hoeverre een vak naast kennis en vaardigheden ook de attitude ten opzichte van het onderwerp heeft veranderd? Hoe kan deze kennis gebruikt worden om het vak op een bredere manier te evalueren en op basis daarvan te verbeteren?

Bekijk hier de foto-impressie van de conferentie

En na afloop natuurlijk netwerken bij een drankje

En na afloop natuurlijk netwerken bij een drankje

 
Laatst Gewijzigd: 07-03-2017