Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek)

Met elke werknemer wordt ten minste éénmaal per jaar een Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek gevoerd.

De Universiteit Leiden streeft naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. Daarbij vormen de medewerkers één van de kritische succesfactoren. De kwaliteit van de medewerkers is dus bepalend voor ons succes als organisatie. Dat geldt zowel voor wetenschappelijk als voor ondersteunende personeel.

Periodiek R&O-gesprek

De universiteit wil een stimulerende en inspirerende werkomgeving aanbieden. Een regelmatig contact tussen u als medewerker en uw leidinggevende over de resultaten en ontwikkeling draagt hieraan bij. Daarom vindt minimaal één keer per jaar een R&O-gesprek plaats. In dit gesprek kijken uw leidinggevende en u terug op de resultaten en persoonlijke ontwikkeling van het afgelopen jaar. Hierop volgt voor u een beoordeling. Het R&O-gesprek voorziet ook in het maken van afspraken voor de komende periode. Deze afspraken gaan ook zowel over uw werkresultaten als over uw persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen, zowel met het oog op de huidige functie als voor de inzetbaarheid in de toekomst. In het R&O-gesprek is ruimte om afspraken te maken over uw verdere ontwikkeling, scholing en loopbaan. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen, zoals kennisvalorisatie, duurzame inzetbaarheid of wetenschappelijke integriteit en de verhouding tussen onderwijs en onderzoek in uw takenpakket.

Jaarrapport

Het R&O-gesprek leidt ertoe dat alle werkzaamheden een directe koppeling hebben met de strategische doelstellingen van de universiteit. Om het R&O-gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen, is afgesproken dat WP- en OBP-medewerkers vanaf schaal 8 voor het gesprek een jaarrapport overdragen. In het jaarrapport beschrijft u uw resultaten en ontwikkeling in de afgelopen periode. Indien u onderwijstaken heeft, zal de kwaliteit van het onderwijs één van de onderwerpen van het R&O-gesprek zijn. U voegt dan aan het jaarrapport de onderwijsevaluaties toe. Om u te ondersteunen in het opmaken van het jaarverslag heeft de universiteit een voorbeelddocument (.docx) ontwikkeld. Dit exemplaar kunt u invullen, aanpassen en gebruiken als jaarverslag. U kunt het document ook terugvinden in Self Service.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het R&O-gesprek is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en uw leidinggevende. Beiden hebben er belang bij dat goed is vastgelegd wat van de medewerker wordt verwacht en op welke manier de universiteit dit ondersteunt. U kunt ook zelf het initiatief voor een gesprek nemen wanneer dit niet tijdig plaatsvindt. Ter voorbereiding op het gesprek heeft de universiteit voor de medewerker en de leidinggevende een suggestielijst ontwikkeld met daarin vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde kunnen komen. U kunt in de voorbereiding en tijdens het gesprek hier gebruik van maken. Dit document kunt u ook terugvinden in Self Service.  

Jaarlijkse periodieke verhoging

De toekenning van de jaarlijkse periodieke verhoging van het salaris is afhankelijk van een positief oordeel over het functioneren. Het oordeel is uitgedrukt in een totaalcijferscore en is vastgelegd in het meest recente verslag van het R&O-gesprek en maximaal één jaar geleden (zie art. 3.3 Cao NU). Het is vanzelfsprekend dat u ook R&O-gesprekken blijft voeren als u het maximum van uw schaal hebt bereikt.

Totaalcijferscore

Het gemotiveerde oordeel van de leidinggevende vormt altijd de basis voor de toekenning van de periodieke verhoging. Dit vertaalt zich in één totaalcijferscore. Het volgende overzicht is hierop van toepassing:

Totaalcijferscore Periodiek
5= overstijgt in hoge mate de eisen zal worden toegekend
4= overstijgt de gestelde eisen zal worden toegekend
3= voldoet aan de gestelde eisen zal worden toegekend
2= verbetering is noodzakelijk zal niet worden toegekend, behalve in bijzondere omstandigheden (bv. wanneer op korte termijn verbetering verwacht wordt)
1= verbetering op korte termijn is
noodzakelijk
zal niet worden toegekend

Bezwaar of beroep

De houder van het personeelsmandaat neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van een periodieke verhoging. Bij de faculteiten is dat de directeur bedrijfsvoering. Bij de expertisecentra en instituten wordt de beslissing genomen door de directeur van de eenheid of de wetenschappelijk directeur. Tegen de beslissing kan volgens de gebruikelijke weg bezwaar of beroep worden ingesteld. Uw afdeling P&O beschikt over meer informatie.

Digitaal formulier

De leidinggevende legt het R&O-gesprek vast in het digitale formulier voor R&O-gesprekken. Onder de kop 'R&O-gesprekken' in Self Service, onder 'Detailnavigatie', vindt u een overzicht van de digitale formulieren, meer informatie en handleidingen.

Vernieuwde training R&O-gesprek

De universiteit wil graag een goed R&O-gesprek faciliteren. Vanaf 2016 bieden wij een vernieuwde training R&O-gesprekken voor leidinggevenden aan. Meer details over deze training vindt u op de pagina Opleidingen.

Verdere informatie

Regeling R&O-gesprekken
Digitaal R&O-formulier (2014, via Self Service) 
Informatie over trainingen R&O-gesprekken
Artikel 6.9 van de cao NU (Scholing en ontwikkeling)
Loopbaanontwikkeling (afdeling Opleidingen)

Laatst Gewijzigd: 06-12-2016