Beloningenbeleid (Hoofdstuk 3 CAO)

De beloning van medewerkers is geregeld in de CAO-NU. In de eerste plaats gaat het daarbij om zaken als salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.
Daarnaast zijn er ook andere beloningsinstrumenten die ingezet kunnen worden voor een structurele of ad-hoc beloning, bijvoorbeeld op grond van een bijzondere prestatie of bijzondere arbeidsomstandigheden.

Beoordeling en beloningsdifferentiatie

U bent aangesteld in een functie met een daarbij behorend UFO profiel en ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren krijgt u jaarlijks een periodiek verhoging van uw salaris tot het maximum van de schaal is bereikt.
Uw functioneren wordt beoordeeld in het jaarlijks met u te houden Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek
In geval van buitengewoon goed of uitstekend functioneren kan u, op voorstel van uw leidinggevende, als bijzondere beloning, een extra periodieke verhoging worden toegekend.
Daar staat tegenover dat de reguliere periodieke verhoging achterwege zal blijven als er geen beoordeling is of uit uw beoordeling blijkt dat u onvoldoende functioneert.

Gratificatie arbeidsprestatie

Op grond van uitzonderlijke prestaties of functioneren, kan uw leidinggevende u een gratificatie toekennen.

Gratificatie bij dienstjubileum

Bij het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 of 50 jaar wordt u een dienstjubileumgratificatie toegekend. Deze gratificatie bedraagt:

  • 25% van de maandelijkse bezoldiging bij een 12½-jarig dienstjubileum
  • 70% van de maandelijkse bezoldiging bij een 25-jarig dienstjubileum
  • 100% van de maandelijkse bezoldiging bij een 40- of 50-jarig dienstjubileum

De gratificatie is belastingvrij als u daadwerkelijk de 25 of 40 dienstjaren heeft bereikt.  

Meer informatie vindt u in de Regeling Gratificatie Dienstjubileum Universiteit Leiden.

Arbeidsmarkttoelage

Om redenen van mobiliteit, werving of behoud kan u, gelet op uw positie op de arbeidsmarkt, een tijdelijke toelage worden toegekend.

Waarnemingstoelage

Als u in opdracht van uw leidinggevende langer dan 30 een hoger gewaardeerde functie waarneemt kan u een waarnemingstoelage worden toegekend
Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat u heeft en het salaris dat u bij een benoeming in de waar te nemen functie zou ontvangen.

Bij een gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid van de omvang van de waarneming toegekend.

Als het een onderdeel van uw functie is om als plaatsvervanger op te treden, komt u bij gedeeltelijke waarneming niet in aanmerking voor een toelage.

Toelage bereikbaarheid- en aanwezigheidsdiensten

Deze toelage is alleen van toepassing als uw functie behoort tot het ondersteunend- en beheerspersoneel en u salarisschaal 10 of lager heeft.
U komt in aanmerking voor deze toelage als u zich buiten uw werktijden regelmatig beschikbaar moet houden om na een oproep te gaan werken. 

De toelage voor de bereikbaarheid bedraagt 10% van uw uurloon, met een maximum van max. schaal 3.
Als u behalve bereikbaar ook aanwezig moet zijn dan wordt de toelage verhoogd naar 35% van uw uurloon. Met een maximum van max. schaal 3.

Overwerkvergoeding

Deze toelage is alleen van toepassing als uw functie behoort tot het ondersteunend- en beheerspersoneel en u salarisschaal 10 of lager heeft.
Van overwerk is sprake wanneer u buiten de voor u vastgestelde werktijden moet werken, en u daardoor meer werkt dan het aantal arbeidsuren dat voor u per week geldt. 

Overwerk wordt in principe vergoed in tijd. Alleen als het dienstbelang dat niet toestaat wordt een vergoeding in geld gegeven. 

De vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van de duur van het overwerk of uw uurloon. Het percentage is afhankelijk van de uren waarop het overwerk wordt verricht:

  • 25% voor de overwerkuren op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur;
  • 50% voor de overwerkuren op maandag tot en met vrijdag voor 07.00 of na 18.00 uur en uren op zaterdag tussen 06.00 en 16.00 uur;
  • 100% voor de overwerkuren op zaterdag na 16.00 uur en de overwerkuren op zon- of feestdagen.

Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan uw dagelijkse werktijd ontvangt u geen vergoeding.

Een declaratieformulier voor de overwerkvergoeding is verkrijgbaar bij de afdeling P&O van de faculteit of dienst waar u werkzaam bent.

Toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden

Deze toelage is alleen van toepassing als uw functie behoort tot het ondersteunend- en beheerspersoneel en u salarisschaal 10 of lager heeft.
Als u op ongebruikelijke tijden werkt, anders dan bij wijze van overwerk, dan krijgt u een toelage. Per gewerkt uur krijgt een extra vergoeding in de vorm van een percentage van uw uurloon.

  • 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 00.00 uur en de uren op zaterdag;

  • 75% voor de uren op zon- en feestdagen.

De toelage wordt berekend over ten hoogste het uurloon behorend bij schaal 7, nummer 10.

Aflopende en blijvende toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden
Als buiten uw toedoen uw toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden vervalt of verminderd, heeft u onder voorwaarden recht op een aflopende of blijvende toelage. Klik voor meer informatie over de aflopende of blijvende toelage.

Laatst Gewijzigd: 30-03-2016