Verrekening van reiskosten woon-werkverkeer vanuit brutoloon

Uw reiskosten woon-werkverkeer komen voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u gemaakte reiskosten woon-werkverkeer door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto inkomen (salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering). Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

 • U kunt de vergoeding alleen ontvangen wanneer u voldoet aan de (fiscale) regels. U moet er rekening mee houden dat u, als u op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, de reiskosten (voor zover mogelijk) niet meer mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Als u reeds een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer ontvangt, dan wordt deze in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.
 • Het inzetten van bruto inkomen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen.
 • Als uw reisafstand (enkele reis) meer dan 75 km bedraagt zal er een nacalculatie van de vergoeding plaatsvinden. Het teveel ontvangen bedrag zal worden verrekend.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding die u kunt ontvangen is afhankelijk van het aantal kilometers en het aantal reisdagen.

 • Per kilometer wordt € 0,19 vergoed.

 • Het maximaal aantal te vergoeden reisdagen per jaar is door de fiscus vastgesteld op 214.

 • De maximaal te vergoeden reisafstand woon-werkverkeer wordt berekend op de werkelijke reisafstand in kilometers retour per dag.

Berekening van de vergoeding

Met behulp van de Routenet Routeplanner wordt de reisafstand van uw woonadres en uw werkadres op basis van de postcodes automatisch als volgt berekend:

 • Bij 5 dagen reizen per week (op jaarbasis): 214 (dagen) x aantal km (heen en terug) x € 0,19 = jaarbedrag van de vergoeding.

 • Indien u minder dan vijf dagen per week reist, wordt de vergoeding op basis van bovenstaande formule naar rato aangepast.

 • Indien u geen volledig jaar reist, bijvoorbeeld door indiensttreding in de loop van dit jaar, wordt het bedrag van de vergoeding tijdsevenredig verminderd.


Rekenvoorbeeld van de vergoeding bij verrekening met eindejaarsuitkering


Gegevens aanstelling:

 • in dienst per 1 april (vergoeding 9/12 deel van het jaar);

 • dienstverband van 4 dagen per week (vergoeding 4/5 deel van de week);

 • de eindejaarsuitkering bedraagt ongeveer € 3.300,-;

 • bijzonder tarief belasting bijvoorbeeld 42% (zie loonstrook voor uw eigen percentage);

 • woon-werkverkeer = 70 kilometer (2 x 35 km enkele reis).


Te vergoeden bedrag per jaar: 9/12 x 4/5 x 214 x 70 km x € 0,19 = € 1.707,72.

Voordeel per jaar: de bruto eindejaarsuitkering wordt verlaagd met € 1.707,72. Over dit bedrag wordt geen loonheffing ingehouden. Het fiscaal voordeel bedraagt derhalve in dit voorbeeld 42% x € 1.707,72 = € 717,24.

Voorwaarden

Als u aan deze regeling wilt deelnemen, gelden de volgende voorwaarden:

 • De vergoeding heeft alleen betrekking op het huidige kalenderjaar.

 • De vergoeding kan terugwerken naar 1 januari van dit kalenderjaar.

 • Voor nieuwe medewerkers geldt als ingangsdatum de datum van indiensttreding, mits men vóór 1 november in dienst is gekomen.

 • Deze vergoeding uit het keuzemodel loopt niet automatisch door naar het volgend kalenderjaar. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag ingediend worden.

 • Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: het tenminste eenmaal per week (of 40 keer per kalenderjaar) reizen tussen woon- en standplaats, waarbij binnen een tijdsbestek van 24 uur zowel heen als wordt teruggereisd.

 • Als er wijzigingen optreden in het aantal reisdagen per week (bijvoorbeeld bij deeltijd werken, langdurige afwezigheid, roosterwijziging), of het aantal kilometers (verhuizing), dan dient u dit melden bij uw afdeling P&O.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer moet uiterlijk 30 november worden ingediend.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service.

Laatst Gewijzigd: 07-03-2016