Financieel vangnet voor medewerkers

Als u in financiële problemen verkeert, kunt u mogelijk een beroep doen op het Sociaal Fonds van het Ministerie van Onderwijs (SFOCW). Dit fonds is er voor en door medewerkers van het ministerie, en onderwijs- en cultuurinstellingen.

U kunt alleen een beroep doen op het fonds als u er zelf in deelneemt. Dat kan al voor het luttele bedrag van (minimaal) 91 eurocent per maand. Als u de universiteit daartoe machtigt, wordt het bedrag maandelijks op uw salaris ingehouden.

Mensen kunnen door allerlei omstandigheden financieel klem komen te zitten: door ziekte, familieomstandigheden of een ongeluk. Ook kan er een niet-oplosbare schuldenlast zijn ontstaan. Als er geen andere instanties en/of regelingen zijn die een uitweg bieden, kunt u een tegemoetkoming uit het SFOCW aanvragen. Deze tegemoetkoming zal meestal de vorm hebben van een renteloze lening, slechts in bijzondere gevallen gaat het om een gift. Ook is het mogelijk dat het fonds een deel van bepaalde kosten, bijvoorbeeld die van gezinszorg, vergoedt.

Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) van de universiteit. De afdeling VGM is gevestigd in het Poortgebouw Zuid, Rijnsburgerweg 10 (telefoon 071 527 80 15). Het SFOCW behandelt aanvragen vertrouwelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie, het deelnameformulier en voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van het Sociaal Fonds.

Laatst Gewijzigd: 01-07-2016