Verhuiskostenvergoeding

Wordt u door de werkgever verplicht om zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 jaar te verhuizen omdat u in verband met calamiteiten buiten werktijd dicht bij u werk moet wonen, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Is bovenstaande situatie niet van toepassing, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden toch een vergoeding toekennen.

Verhuiskostenvergoeding bij verhuisplicht

Heeft de werkgever u een verhuisplicht opgelegd, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Dit is een tegemoetkoming in de met een verhuizing gepaard gaande kosten. Bij een goedgekeurde offerte en na indiening van de originele nota's worden de transportkosten vergoed. Overige kosten, waaronder herinrichtingskosten, kunnen ook vergoed worden. Hierover maakt u afspraken met de werkgever.


Wanneer wordt de verhuisplicht opgelegd?

De werkgever kan u alleen op functie-inhoudelijke gronden een verhuisplicht opleggen. Dit betekent dat de functie-inhoud nabijheid vereist, zodat u bij calamiteiten buiten werktijd binnen zeer korte tijd ter plaatse kunt zijn. Dit zal slechts in zeer uitzonderlijk gevallen voorkomen. De werkgever bepaalt of hiervan sprake is. Een opgelegde verhuisplicht betekent dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 jaar dicht bij uw werk moet gaan wonen. De specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen, worden schriftelijk vastgelegd.

Verhuisplicht: wat wordt vergoed?

Bent u verhuisplichtig, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding conform de Verhuiskostenregeling Universiteit Leiden 2016. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die een verhuizing met zich meebrengt, waaronder transport- en herinrichtingskosten.

Transportkosten
Transportkosten zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het overbrengen van de inboedel. Op basis van een door de werkgever goedgekeurde offerte en na overlegging van de originele nota’s worden de in redelijkheid te maken transportkosten bij een opgelegde verhuisplicht volledig vergoed.

Overige kosten
De tegemoetkoming in de overige kosten, waaronder herinrichtingskosten, kan per verhuisplichtige verschillen en is maximaal het bedrag zoals door de Belastingdienst is vastgesteld voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding; momenteel € 7.750,-.

Verhuiskostenvergoeding zonder verhuisplicht

Onder bepaalde voorwaarden kunt u met de werkgever een verhuiskostenvergoeding overeenkomen. Deze vergoeding en de voorwaarden moeten schriftelijk zijn vastgelegd ofwel voordat u in dienst bent gekomen / bent overgeplaatst ofwel binnen 2 jaar nadat u in dienst bent gekomen of overgeplaatst bent, doch voordat u verhuist. De overeengekomen vergoeding kan niet hoger zijn dan wanneer u verhuisplichtig zou zijn geweest. Daarnaast moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals deze door de Belastingdienst zijn gesteld voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding (zie ook hieronder). De werkgever is overigens niet verplicht een verhuiskostenvergoeding overeen te komen.

Voorwaarden Belastingdienst
De Belastingdienst stelt onder meer als voorwaarde dat de verhuizing voldoende moet samenhangen met de dienstbetrekking. Voldoende samenhang is volgens de Belastingdienst in ieder geval aanwezig als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing.
  2. De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt.

Verhuispremie

U verhuist en gaat binnen een straal van 10 km van uw werkadres wonen, maar ontvangt geen verhuiskostenvergoeding? Mogelijk komt u in aanmerking voor de verhuispremie van € 2500,-.

Voorwaarden:

  • u heeft (uitzicht op) een vast dienstverband, en
  • u ontvangt de maximum tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer (stand januari 2016: € 45,- per maand bij voltijds dienstverband), en
  • u verhuist naar een adres waarvoor u geen tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer meer ontvangt, d.w.z. u gaat in of binnen een straal van 10 km van het werkadres wonen.
De verhuispremie is onbelast wanneer voldaan wordt aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding (zie hierboven: 'Voorwaarden Belastingdienst', onder 'Verhuiskostenvergoeding zonder verhuisplicht').

Voor parttimers wordt de verhuispremie naar rato van het aantal werkdagen per week berekend. Bij wisselende werkdagen per week en/of ingeval van een jaarafspraak wordt de verhuispremie naar rato van de omvang van het dienstverband berekend.

Declaratietermijn van 3 maanden

De declaratie van de verhuiskostenvergoeding dan wel de verhuispremie moet binnen 3 maanden na de verhuizing worden ingediend. Hierbij voegt u alle bewijsstukken die redelijkerwijs kunnen worden verlangd.

Terugbetalingsverplichting

Neemt u binnen een jaar na de toekenning van de vergoeding of de premie zelf ontslag of wordt u ontslag verleend door eigen schuld of toedoen, dan moet u de toegekende vergoeding dan wel premie terugbetalen. Gebeurt dit een jaar na de toekenning, maar binnen 2 jaar na de toekenning, dan moet u 50% van de toegekende verhuiskostenvergoeding dan wel verhuispremie terugbetalen.

Regeling

Verhuiskostenregeling Universiteit Leiden 2016

Meer informatie over de onbelaste verhuiskostenvergoeding vindt u op de website van de Belastingdienst.

Laatst Gewijzigd: 06-03-2016