Uit dienst

Einde dienstverband voor bepaalde tijd

Als u een dienstverband hebt voor bepaalde tijd, dan eindigt uw dienstverband van rechtswege na de termijn waarvoor het dienstverband was aangegaan. Drie maanden voor de afloop van uw dienstverband krijgt u een brief over het eindigen van uw dienstverband.


Einde dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid

Indien u 21 maanden onafgebroken ziek bent, kan een procedure worden gestart om u na 24 maanden ziekte ontslag te verlenen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze procedure is gebaseerd op de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU).


Uit dienst op eigen verzoek

Als u uw dienstverband bij de universiteit opzegt, geldt er een opzegtermijn. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat u geen recht hebt op WW/BWNU als u zelf om ontslag verzoekt.


Werkloosheidsuitkering en re-integratie

Wanneer uw aanstelling bij de Universiteit Leiden eindigt of kleiner wordt door een urenvermindering, dan heeft dit gevolgen voor uw inkomen. Naast de wettelijke werkloosheidsregeling (WW), is er in de CAO voor de wetenschappelijke sector ook een bovenwettelijke regeling opgenomen, de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU).