Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor een kind onder de 8 jaar. Ook voor uw adoptiekind, pleegkind of stiefkind dat op uw adres woont, heeft u recht op ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof (en kraamverlof) bij de geboorte

Als partner van de moeder heeft u na de geboorte van uw kind recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt ook wel partner- of vaderschapsverlof genoemd. Bij de universiteit wordt dit partner- / vaderschapsverlof volledig doorbetaald. Ook wordt het niet verrekend met eventueel later op te nemen (gedeeltelijk doorbetaald) ouderschapsverlof.

Het partner- / vaderschapsverlof moet wel binnen 4 weken na het kraamverlof opgenomen worden.  Kraamverlof neemt u binnen 4 weken na de geboorte (of thuiskomst) van uw kind op. Net als het kraamverlof vraagt u het partner-/vaderschapsverlof aan via Self Service als “buitengewoon verlof korte duur”.

Betaald ouderschapsverlof

U heeft recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof voor de duur van 13 x de wekelijkse arbeidsduur. Werkt u bijvoorbeeld 40 uur per week, dan heeft u in totaal recht op 40 x 13 =  520 uur betaald ouderschapsverlof. Om in aanmerking te komen voor betaald ouderschapsverlof, moet u wel minstens 1 jaar bij de Universiteit Leiden werken en mag u het ouderschapsverlof voor uw kind nog niet bij een andere werkgever hebben opgenomen. Het recht op doorbetaald ouderschapsverlof is geregeld in de cao NU. 

Tijdens de verlofperiode krijgt u 62,5% salaris doorbetaald.

Opname van betaald ouderschapsverlof

De regeling doorbetaald ouderschapsverlof gaat er vanuit, dat u tijdens het ouderschapsverlof in principe voor de helft blijft werken. Mocht dit niet passen bij uw wensen, dan kunt u kiezen voor het opnemen van meer of minder verlofuren per week. U neemt dan verlof op gedurende een kortere respectievelijk langere periode. 

Het is ook mogelijk om het verlof gespreid over maximaal 3 periodes op te nemen van minimaal 1 maand.

Over de wijze van opnemen dient u te overleggen met uw leidinggevende.

Onbetaald ouderschapsverlof

Naast het betaald ouderschapsverlof heeft u recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is eveneens voor de duur van 13 x de wekelijkse arbeidsduur. U kunt dit eventueel opnemen na afloop van het betaald ouderschapsverlof.

Heeft u geen recht op doorbetaald ouderschapsverlof op grond van de cao NU, dan kunt u wellicht onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Hiervoor is niet vereist dat u minstens 1 jaar bij de Universiteit Leiden werkt. Ook kunt u resterend ouderschapsverlof dat u nog niet bij een vorige werkgever heeft opgenomen onbetaald opnemen. In dat geval heeft u wel een verklaring van de vorige werkgever nodig, waaruit blijkt hoeveel verlof er nog niet is opgenomen.

(Financiële) consequenties

  • Pensioenopbouw bij betaald ouderschapsverlof: Tijdens het betaald ouderschapverlof loopt de pensioenopbouw volledig door. De premieverdeling blijft hetzelfde.
  • Pensioenopbouw bij onbetaald ouderschapsverlof: Tijdens onbetaald ouderschapsverlof betaalt u zowel het werkgever- als het werknemergedeelte van de pensioenpremies. Uw afdeling P&O kan eventueel de extra kosten voor u berekenen.
  • Einde dienstverband: Als uw dienstverband tijdens of binnen 6 maanden na afloop van het ouderschapsverlof op uw verzoek of door uw toedoen eindigt, dan moet u  het betaalde ouderschapsverlof terugbetalen.
  • Ziekte: Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort.
  • Vakantiedagen: U bouwt geen vakantie op over de uren van het ouderschapsverlof.
  • Reiskostenvergoeding: Uw reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op het feitelijk aantal werkdagen.

Aanvragen van ouderschapsverlof

De aanvraag voor het opnemen van ouderschapsverlof dient u minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum in bij uw leidinggevende. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ouderschapsverlof levert u in bij uw P&O-afdeling. U ontvangt daarna een brief waarin de gemaakte afspraken zijn bevestigd.

Regeling

Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Formulieren


Laatst Gewijzigd: 29-03-2017