Zorgverlof

Kortdurend zorgverlof

U komt in aanmerking voor kortdurend zorgverlof als u een ziek kind, zieke partner of ouders heeft, waarvoor thuisverzorging en/of verpleging noodzakelijk is en u de verzorging en/of verpleging op u neemt. Dit geldt ook voor stief-, schoon- of pleegfamilieleden, of andere personen genoemd in artikel 5.1 van de Wet arbeid en zorg. 

Opname kortdurend zorgverlof
In een aaneengesloten periode van 12 maanden kunt u maximaal 2x uw wekelijkse arbeidsduur opnemen. Voorbeeld: als u 24 uur per week werkt, mag u maximaal 48 uur opnemen.
Gedurende het zorgverlof krijgt u 70% van uw loon doorbetaald (of als dit meer is, het wettelijk minimumloon) tot ten hoogste 70% van het maximumdagloon. De periode van 12 maanden begint te tellen op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.

Aanvragen kortdurend zorgverlof
Voor het aanvragen van zorgverlof overlegt u met uw leidinggevende. De verdere afhandeling verloopt via uw afdeling P&O.

Meer informatie
Het kortdurend zorgverlof is geregeld in artikel 4.14 van de cao en in hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg. Meer informatie over kortdurend zorgverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Langdurend zorgverlof

U heeft recht op langdurend zorgverlof als u de verzorging op zich moet nemen voor een kind, partner of ouder die levensbedreigend ziek is. Langdurend zorgverlof kan vanaf 1 juli 2015 ook worden aangevraagd voor de noodzakelijke verzorging van iemand die ziek of hulpbehoevend is.

Het moet in deze situatie gaan om personen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet arbeid en zorg. Naast de partner, ouder of kind kan het vanaf 1 juli ook gaan om bloedverwanten in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broers, zussen), andere huisgenoten dan de kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante) of iemand met wie u een sociale relatie heeft en die van uw hulp afhankelijk is. 

Opname langdurend zorgverlof

U mag een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 6x uw wekelijkse arbeidsduur opnemen. Over de wijze van opname overlegt u met uw leidinggevende. De periode van 12 maanden begint te tellen op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.
Het verlof wordt zonder behoud van bezoldiging verleend. Over de verlofuren moet u zelf het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie betalen, tenzij in uitzonderingsgevallen hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

De afhandeling van het verlof verloopt via uw afdeling P&O.

Meer informatie
Het langdurend zorgverlof is geregeld in artikel 4.11 van de cao en in hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg. Meer informatie over langdurend zorgverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Laatst Gewijzigd: 29-06-2015