Verlofrechten

Wat zijn mijn verlofrechten? Hoe is mijn verlofopbouw geregeld?

Opbouw vakantieverlof

Het basisverlof bij een fulltime werkweek van 38 uur bedraagt 232 uur per jaar. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. Daarnaast kunt u met uw keuze voor de flexibele werkduur uw verlofomvang uitbreiden of verminderen.


Opname van verlof

U neemt het verlof op in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Wanneer u dat niet (helemaal) lukt, maakt u afspraken met uw leidinggevende over hoe het tegoed wordt opgenomen. Dit kan door:

  • toepassing van de flexibele werkduur (artikel 5.6 cao),
  • een andere afspraak die het tegoed reduceert, bijvoorbeeld door verlofuren om te zetten in extra inkomen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden (artikel 5.4 cao),
  • toepassing van de meerjaren spaarvariant (artikel 5.5 cao), mits het dienstbelang dat toestaat.

Meenemen verlofuren naar volgend kalenderjaar

U kunt een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde verlofuren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze meegenomen verlofuren moet u dan volledig opnemen voor het einde van dat volgende kalenderjaar.

Geldigheidstermijn verlofuren voorafgaand kalenderjaar
Op 31 december van het lopende kalenderjaar vervallen alle niet opgenomen verlofuren van het voorafgaande kalenderjaar. Een voorbeeld: niet opgenomen vakantie-uren over het jaar 2013 vervallen op 31 december 2014.

Verlofopbouw tijdens zwangerschapsverlof

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de verlofopbouw gewoon door.

Verlofopbouw tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ga naar de rubriek ziekte en arbeidsongeschikheid voor meer informatie

Einde dienstverband en uw verloftegoed

Als u in de loop van het kalenderjaar uit dienst treedt, wordt het verlofsaldo naar beneden bijgesteld. Er vindt immers alleen verlofopbouw plaats over het aantal maanden dat u in dienst bent geweest van het lopende kalenderjaar.

In principe neemt u de eventueel resterende verlofuren op vóór de datum van uw uitdiensttreding. U wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld. Als dit vanwege het dienstbelang niet lukt, kunt u uw leidinggevende vragen om uitbetaling van het restant.

Regeling

Meer informatie over vakantieverlof vindt u in artikel 4.7 van de cao en in de Procedure vakantie.

Gerelateerde informatie

Laatst Gewijzigd: 22-07-2015