Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De universiteit vindt goede arbeidsomstandigheden van groot belang. Daarbij hoort ook een gezonde werkomgeving. Wij doen er dan ook alles aan om arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Desondanks kan het natuurlijk gebeuren dat u door ziekte niet in staat bent te werken. Om u in die situatie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en het werk voortgang te laten vinden zijn er binnen de universiteit afspraken gemaakt over ziekmelding en begeleiding.

Bij wie moet ik mij ziek en beter melden? En wanneer?

U dient zich op de eerste dag ziek- of hersteld te melden bij uw direct leidinggevende overeenkomstig de binnen uw faculteit of dienst vastgestelde procedure. Dit geldt ook als u tijdens uw vakantie of verlof ziek wordt.

Uw leidinggevende kan dan maatregelen nemen voor de voortgang van het werk. Ook kan uw leidinggevende dan afspraken met u maken over het verdere verloop van de ziekteverzuimbegeleiding.

Als u tijdens uw ziekte op een ander adres verblijft, geeft u dit (tijdelijke) woonadres door aan uw leidinggevende. Ook maakt u afspraken over uw telefonische bereikbaarheid.

Oproep bij de bedrijfsarts

U bepaalt samen met uw leidinggevende of een bezoek aan de bedrijfsarts wenselijk is. Overigens kunt u ook onafhankelijk van elkaar een advies aan de bedrijfsarts vragen. Bij psychische klachten en bij rugklachten wordt altijd binnen 10 dagen een advies van de bedrijfsarts ingewonnen.

De bedrijfsarts roept u in ieder geval na vier weken verzuim op voor een consult. Daarna volgt bij voortdurend verzuim ten minste om de zes weken een vervolgconsult. Wordt u opgeroepen bij de bedrijfsarts, dan moet u naar dit consult komen. Kunt u niet komen, dan geeft u dit, met opgave van de reden, telefonisch door aan de afdeling VGM. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Advies van de bedrijfsarts

Een advies van de bedrijfsarts wordt aangevraagd met een gerichte vraag. U kunt met uw leidinggevende samen of onafhankelijk van elkaar een advies vragen. U doet dit als u vragen heeft over:

  • uw herstel;

  • uw werkhervatting;

  • of als u er samen niet uit komt.

U kunt hiervoor gebruik maken van het online formulier of u kunt uw verzoek per telefoon aan de afdeling VGM doorgeven.
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een consult bij de bedrijfsarts.

Contactgegevens bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van de afdeling VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zijn te bereiken op telefoonnummer 071 – 527 8015.

Meer informatie over de afdeling VGM

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode wordt u in staat gesteld en geacht verlof op te nemen.

Als u verlof wilt opnemen en/of op reis wilt gaan, moet u dit vooraf overleggen met uw leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren tegen de verlofopname en/of het op reis gaan bestaan. Als uw leidinggevende (eventueel na advies van de bedrijfsarts) akkoord is, vraagt u uw verlof op de gebruikelijke wijze aan in Self Service. U neemt hierbij verlof op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat u ziek bent.

Meer informatie over vakantieverlof tijdens (langdurige) ziekte vindt u in artikel 4.7, lid 11 van de CAO NU.

Ziekmelding tijdens de vakantie

Als u tijdens uw verlof ziek wordt, dient u dit op de hierboven genoemde wijze te melden bij uw leidinggevende. U geeft daarbij ook uw verblijfadres en telefoonnummer door, zodat u bereikbaar bent voor de werkgever.

Teruggave van verlofuren wegens ziekte tijdens uw vakantie is uitsluitend aan de orde wanneer u zich zoals hierboven beschreven heeft ziek gemeld én de ziekte achteraf kunt aantonen,  bijvoorbeeld met een bewijs dat u onder behandeling van een arts bent geweest of een bewijs van een ziekenhuisopname. Mochten de bovenstaande voorwaarden aan de orde zijn tijdens uw verlof, dan kunt u een verzoek doen voor teruggave van deze verlofuren.

Met welke klachten kan ik mijn bedrijfsarts benaderen?

Denkt u dat uw ziekte te maken heeft met uw werk of arbeidsomstandigheden, dan kunt u zelf – desgewenst onafhankelijk van uw leidinggevende – een afspraak maken met de bedrijfsarts via de afdeling VGM (telnr. 071 - 527 8015). Uw afspraak en de inhoud van het gesprek zijn vertrouwelijk. De bedrijfsarts rapporteert alleen aan de leidinggevende wanneer en voor zover u daarmee instemt.

Langdurig verzuim

De Procedure bij ziekte en reïntegratie beschrijft wat u in het algemeen kunt verwachten als u langdurig ziek wordt. Ook de financiële consequenties worden in deze procedure toegelicht.

Verhaal van (loon-)schade op derden

Als u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door de schuld van een derde, bijvoorbeeld door een ongeval, dan kan de universiteit de door haar geleden financiële schade verhalen op de veroorzaker. Door u persoonlijk geleden schade kan gelijktijdig worden geclaimd. Meldt daarom ieder ongeval bij uw afdeling P&O.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 13-04-2016