Academische Zaken

De directie Academische Zaken (AZ), onderdeel van het Bestuursbureau, is verantwoordelijk voor de strategievorming en beleidsadvisering ten behoeve van het College van Bestuur. Dit betreft zaken, in brede zin, als onderwijs, onderzoek, internationalisering, samenwerking en regelgeving.

Richting de faculteiten heeft Academische Zaken een informerende en adviserende taak en zij draagt zorg voor afstemming over voornoemde beleidsterreinen, onder meer in het kader van bestuursafspraken.


Taken op het gebied van onderwijs

 • Voorbereiding besluitvorming opleidingsaanbod. Registratie van het aanbod in het Leids Register Opleidingen en in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
 • Voorbereiding aanvragen van accreditatie voor nieuwe en bestaande opleidingen. In dit verband contact met de NVAO en de CDHO.
 • In samenwerking met Juridische Zaken vertaling wettelijke regelgeving naar onderwijspraktijk.
 • Kwaliteitszorg onderwijs: ontwikkelen beleid, opstellen procedures, advisering uitvoering, landelijke afstemming.
 • Studiesucces: ontwikkelen beleid en ondersteuning bevordering studiesucces, o.a. in het kader van de prestatieafspraken met OCW. Dit betreft onder meer het Leids Studiesysteem, Bindend StudieAdvies, studiebegeleiding, studiekeuze, het ontwikkelen van excellentie onderwijs etc.
 • Online onderwijs: advisering en ondersteuning.
 • Selectie en toelating: ontwikkelen beleid, opstellen procedures, advisering uitvoering.
 • Internationalisering onderwijs: samenwerkingsrelaties, aantrekken internationale studenten, bevorderen studeren in het buitenland etc.

Taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en bestuur

 • Advisering over strategische zaken
 • Opstellen instellingsplan
 • Voorbereiding bestuursoverleggen: CvB – faculteiten, samenwerkingsverband LDE (Leiden/ TUD/ EUR), VSNU, OCW, Gemeente en regio Leiden, LERU (League of European Research Universities) etc.
 • Hoogleraren: benoemings- en aanstellingsbeleid
 • Wetenschappelijke integriteit: ontwikkelen beleid, opstellen procedures, advisering uitvoering
 • Volgen ontwikkelingen wetgeving en afstemming besluiten en regelgeving met faculteiten en centrale diensten

Lees meer

Academische Zaken

Laatst Gewijzigd: 22-04-2015