Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Leiden biedt medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden pakket waaronder een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op ‘maat’. Hier vindt u een overzicht van de arbeidsvoorwaarden die voor u, als (nieuwe) medewerker, interessant kunnen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw afdeling P&O.

In de A-Z Index P&O vindt u de belangrijkste P&O-onderwerpen op alfabet.

Salaris

Op basis van het met u overeengekomen functieniveau bent u ingedeeld in één van de salarisschalen van bijlage A van de cao Nederlandse Universiteiten. Uw salarisspecificatie en jaaropgave kunt u vinden in Self Service.

Meer over salaris.

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden biedt een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. De tegemoetkoming wordt berekend op grond van de volgende criteria:

  • Basis is de enkele reisafstand tussen het woonadres en het werkadres via de snelste route, berekend met behulp van Routenet;
  • De eerste 10 kilometer blijft buiten beschouwing;
  • De vergoeding is 7 cent per kilometer;
  • De maximale tegemoetkoming per maand is € 45,-;
  • Bij minder dan 5 reisdagen per week wordt de tegemoetkoming naar evenredigheid aangepast.

Meer over woon-werkverkeer

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Met het Keuzemodel kunt u enkele van uw arbeidsvoorwaarden aanpassen aan uw eigen wensen door ze tegen elkaar te ruilen. Op de medewerkersportal vindt u alle mogelijke bronnen en doelen en de uiterste data waarop u binnen een kalenderjaar uw keuze kenbaar moet maken. Sommige keuzes moet u ieder jaar voor een bepaalde datum doorgeven. Voor vrijwel alle keuzes kunt u gebruik maken van Self Service.

Meer over het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 

Flexibele werkduur / jaarafspraken

Een volledige werkweek bedraagt 38 uur. Wanneer u hier met uw leidinggevende afspraken over maakt, kunt u van deze werktijd afwijken. U werkt bijvoorbeeld 40 uur per week en spaart zo extra verlofuren. Of, u levert verlofuren in en werkt 36 uur per week. De afwijking mag maximaal 2 uur per week bedragen. Wanneer u deeltijd werkt, is dit naar rato.

Voor wetenschappelijk personeel is er nog een extra keuze mogelijk: het maken van jaarafspraken met de leidinggevende.

Meer over flexibele werkduur / jaarafspraken

Verlof

Het aantal vakantie-uren per kalenderjaar bedraagt 232 uur bij een werktijd van 38 uur per week. Afhankelijk van de flexibele werkduurvariant die u kiest, kan dit meer of minder zijn.
Met behulp van Self Service kunt u zelf uw verlofkalender bijhouden. U logt in met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Wanneer u verlof heeft aangevraagd, kan uw leidinggevende de aanvraag via Self Service al dan niet goed keuren.

Meer over werktijden en verlof

Nevenwerkzaamheden

Als medewerker bent u verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Zonder toestemming van het bestuur van uw faculteit of dienst is het verrichten van nevenwerkzaamheden niet toegestaan. Onder nevenwerkzaamheden worden alle werkzaamheden verstaan die u niet uit hoofde van uw functie bij de universiteit verricht (waarbij niet van belang is of u voor deze nevenwerkzaamheden een beloning ontvangt dan wel of deze binnen of buiten werktijd plaatsvinden).

Meer over nevenwerkzaamheden

Kinderopvang

Uw kind krijgt in kinderdagverblijf 'De Kattekop' de juiste verzorging en begeleiding. De leidsters zijn gediplomeerd en werken via een pedagogisch beleidsplan. Het kinderdagverblijf is gereserveerd voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden of aan de universiteit gelieerde instellingen.

Meer over de Kattekop

Pensioenopbouw bij ABP

U start met een nieuwe baan bij de Universiteit Leiden. Vanaf dat moment bouwt u pensioen op bij ABP. 

Meer over uw pensioen, over waardeoverdracht en de mogelijkheid een samenlevingsovereenkomst bij het ABP te registreren

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verkleinen? Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP verzekert u zich van een extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Door het collectieve contract van de universiteit betaalt u de premie via het salaris. Wanneer u zich binnen 6 maanden na uw indiensttreding aanmeldt, hoeft u geen medische verklaring in te vullen.

Meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Laatst Gewijzigd: 01-07-2016