Werkloosheidsuitkering en re-integratie

Wanneer uw aanstelling bij de Universiteit Leiden eindigt of kleiner wordt door een urenvermindering, dan heeft dit gevolgen voor uw inkomen. Naast de wettelijke werkloosheidsregeling (WW), is er in de CAO voor de wetenschappelijke sector ook een bovenwettelijke regeling opgenomen, de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU).

De Universiteit Leiden wil u informeren over welke regelingen er zijn en welke ondersteuning de universiteit u kan bieden bij het vinden van een baan. Ook treft u informatie aan over uw rechten en plichten wanneer u beschikbaar bent voor werk en daarom gebruik maakt van een WW- en/of BWNU-uitkering.

Re-integratie

De Universiteit Leiden kan u ondersteuning bieden bij het vinden van een andere baan. Re-integratiebegeleiding van de Universiteit Leiden bestaat uit begeleiding vanuit de dienst of faculteit waar u werkzaam was. Ook heeft de universiteit en intern bureau voor loopbaanadvies. Hier kunt u terecht voor loopbaanbegeleiding, coachingstrajecten of maatwerktrainingen. Als werkloze overheidsmedewerker kunt u ook gebruik maken van de basisdienstverlening van UWV WERKbedrijf, die voor alle werkzoekenden beschikbaar is. De basisdienstverlening bestaat uit digitale dienstverlening en informatievoorziening via de website van UWV WERKbedrijf. Voor meer specifieke basisdienstverlening, zie de brochure van de universiteit.

Werkloosheidsuitkering

Wanneer u door ontslag of het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst werkloos wordt, kunt u aanspraak maken op een wettelijke en eventueel een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Deze regelingen worden uitgevoerd door het UWV (WW-regeling) en RAET (BWNU-regeling).

Wettelijke werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

 • als u tijdelijk geen of minder werk heeft, behandelt het UWV uw WW-aanvraag en beslist of u een uitkering kunt krijgen. In de brochure van de Universiteit Leiden staat beschreven aan welke voorwaarden u dient te voldoen om een WW-uitkering te krijgen.
 • duur van de WW-uitkering: een WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden.
 • uw arbeidsverleden voor de WW wordt berekend in 2 periodes: uw feitelijke arbeidsverleden en uw fictief arbeidsverleden.
 • de hoogte van de WW-uitkering: de eerste twee maanden dat u een WW-uitkering ontvangt, bedraagt deze 75% van het (gemaximeerd) dagloon. Vanaf de derde maand is dit 70%.
 • aanvragen van de WW-uitkering: u kunt uw WW-uitkering aanvragen door u in te schrijven als werkzoekende bij het UWV.

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU-uitkering)

 • aanvullende BWNU-uitkering: als u recht hebt op een WW-uitkering, dan kunt u ook recht hebben op een aanvullende uitkering op grond van de BWNU. De hoogte van de aanvulling en de voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in de BWNU. De duur van de aanvullende uitkering is gelijk aan de duur van de WW. Bekijk de volledige BWNU-regeling >>
 • aansluitende BWNU-uitkering: de BWNU kent naast de aanvullende uitkering ook een aansluitende uitkering (na de WW). Voor de duur en hoogte van de aansluitende BWNU-uitkering en het aanvragen van de BWNU-uitkering, raadpleegt u de brochure van de Universiteit Leiden.
 • de toekenning van de BWNU-uitkering wordt verzorgd door het bedrijf RAET. Zij volgen de toekenningsregels van het UWV. U dient binnen zeven dagen na aanvang van de werkloosheid RAET BPO Uitkeringsadministraties hiervan schriftelijk in kennis te stellen via het BWNU-uitkering aanvraagformulier.

Plichten bij een werkloosheidsuitkering

Een WW-/BWNU-uitkering geeft de volgende plichten:

 • Inspanningsverplichting: de uitkeringsgerechtigde moet zich ten volle inspannen om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast dient u passend (na 6 maanden gangbaar) werk altijd te accepteren.
 • Sollicitatieplicht: om uw recht op uitkering te behouden moet u minimaal één keer per week solliciteren. Daarbij moet u gebruik maken van de werkmap op de site van het UWV. Afhankelijk van het feit of u een WW-uitkering dan wel een BWNU–uitkering krijgt, controleert het UWV of RAET de naleving van de sollicitatieplicht. We raden u aan om uw sollicitatiebrieven en gerelateerde correspondentie zorgvuldig te bewaren.
 • Informatieplicht: als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie (verhuizing, vakantie, zwangerschap, etc.) geeft u dit door aan het UWV dan wel RAET. Uiteraard stelt u het UWV ook op de hoogte als u weer werk gevonden heeft.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij ondersteuning bij uw re-integratie kunt u contact opnemen met uw P&O-afdeling of raadpleegt u de brochure Werkloosheidsuitkering en Re-integratie in de sector Overheid en Onderwijs.

Voor vragen kunt u terecht bij Loopbaanadvies. Meer informatie over een WW-uitkering is te vinden op de website van het UWV, aanvullende informatie over een BWNU-uitkering vindt u op de website van de VSNU.

Laatst Gewijzigd: 23-01-2017